logo    PRODEJ, SERVIS, KALIBRACE     

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které vyplývají z občanského zákoníku a jsou pro obě strany závazné. Petr Řehák-EVA, IČ: 41242050

– Vztahy mezi odběratelem a dodavatelem se vždy řídí platnou legislativou České republiky.

II. PŘEDMĚT PRODEJE

– Předmětem prodeje je zboží a služby uvedené na webových stránkách firmy Petr Řehák-EVA.

III. CENA

– Ceny uvedené na webových stránkách a cenících jsou vždy platné ke dni vydání a dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů.
– Pro upřesnění a specifikace zboží může požadovat odběratel po dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 30 dní od jejího vystavení, není-li uvedeno jinak.
– Všechny ceny  jsou uvedeny v českých korunách bez DPH, které je 21%.

IV. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

– Objednávky mohou být dodavateli doručeny jakýmkoliv písemným způsobem (poštou, faxem, e-mailem). Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve výjimečných případech.
– Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být tato nabídka přílohou objednávky, jinak nelze později reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu.
– Cena dodávky se řídí platným ceníkem v době přijetí objednávky.
– Objednávka musí obsahovat přesný název firmy či instituce objednavatele, adresu, telefon a odpovědnou osobu, IČO, DIČ, přesnou adresu plátce zboží (pokud se liší od adresy objednavatele) a číslo bankovního účtu. Přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od adresy objednavatele), dále jednoznačné určení zboží, požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.
– Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, je nutné tuto skutečnost uvést na objednávce.

V. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A DODACÍ PODMÍNKY

– Dodavatel vystaví na žádost odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uvedena přesná specifikace zboží, objednané množství, prodejní cena a předpokládaný termín dodání.
– V případě, že objednávka odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude odběratelem výslovně požadováno, je dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky odběrateli.
– V odůvodněných případech dodavatel potvrzuje přijatou objednávku formou Kupní smlouvy. V tomto případě je kupní smlouva považována za uzavřenou až po jejím podpisu oběma smluvními stranami.
– V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního zboží, je dodavatel oprávněn požadovat zálohovou platbu. Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od uhrazení zálohy.
– Dodací lhůta je zpravidla 1 až 2 týdny od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude odběratel o termínu dodávky informován formou potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání. V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání zboží. – Dopravu na místo určení dle dispozic na objednávce zajišťuje dodavatel na území České republiky dle předem stanovených podmínek v objednávce.

– Při dodávkách zboží mimo území České republiky bude účtována doprava dle dohody.
– Vyžaduje-li odběratel instalaci, a tato není součástí nabídky, je třeba uvést tuto skutečnost na objednávku. Dodavatel následně potvrdí termín a cenu instalace, kterou odběratel odsouhlasí. Neposkytne-li odběratel dodavateli patřičnou součinnost, která by vedla k znemožnění instalace ve smluveném termínu, budou odběrateli vyúčtovány odpovídající náklady. Nemožnost provést instalaci způsobem, který není předem odsouhlasen oběma stranami nemůže být důvodem k odstoupení ze smluvního vztahu s dodavatelem.
– Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zařízení k požadovaným účelům, nebyly-li tyto vyspecifikované v poptávce odběratele.

VI. RUŠENÍ OBJEDNÁVEK A KUPNÍCH SMLUV

– Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.
– Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli storno poplatek do výše 50% ceny předmětu k pokrytí účelně vynaložených nákladů k zajištění předmětu zboží.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PŘECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV

– Úhrada zboží se uskutečňuje zpravidla převodem na účet dodavatele se lhůtou splatnosti 14 dnů.
– V případě prvního odběru je dodavatelem požadována platba v hotovosti nebo předem a v odůvodněných případech lze 1. odběr ošetřit sepsáním kupní smlouvy s platbou převodem. 
– U objednávek v hodnotě do 1000,00 Kč nebo v jiných odůvodněných případech může být dodavatelem požadována platba v hotovosti před dodáním zboží.
– Jiné platební podmínky (prodloužená doba splatnosti atp.) musí být předem písemně dohodnuty.
– Nedodržení splatnosti, uvedené na faktuře může dodavatel penalizovat částkou ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
– V odůvodněných případech může dodavatel požadovat na objednavateli zálohovou platbu či platbu předem až do výše 100% předpokládané celkové ceny.
– Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem objednavatele až po uhrazení plné ceny dodavateli.

III. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ A ZÁRUKA

– Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.
– Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje nebo při přepravě dopravní službou či poštou je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dodávky.
– Záruční doba na skryté vady, funkčnost atp. je stanovena v souladu s obchodním zákoníkem na minimálně šest měsíců, pokud není záruční lhůta dodacím listem výslovně stanovena na dobu delší. Dodavatel vystaví dodací list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku pro zboží, které má delší záruční dobu než ukládá povinnost ze zákona.
– Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.
– Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, neprováděním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez autorizace dodavatele, nesprávnou přepravou či skladováním.
– Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení.
– Záruka se počítá ode dne převzetí zboží odběratelem nebo uvedením do provozu. Ze záruční doby se neodpočítává doba, po kterou je zařízení v opravě.
– Záruční podmínky jsou pro dodavatele závazné pouze v případě, že odběratel není v prodlení s úhradou zboží.
– Zjistí-li dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody a opravou odběrateli vyúčtovány v plné výši.
– Odběratel musí vracet dodavateli  zboží, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení.
– Reklamační řízení započne dodavatel okamžitě po obdržení reklamace odběratele a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5 dní od jeho obdržení.
– Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servisu použít třetích osob.

IX. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Odběratel objednáním zboží dle ceníku, nabídky či jiných prodejních materiálů dodavatele vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2013.